Upphandling Direkt | Okategoriserade
1
archive,category,category-okategoriserade,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Bra mottagande av mitt föredrag om Upphandlingspsykologi på Upphandlingsdagarna

På Upphandlingsdagarna 2016 höll jag i ett föredrag om Upphandlingspsykologi. I vår bransch ligger fokus helt och hållet på juridik vilket gör att vi missar andra aspekter av en upphandling, som t.ex. de psykologiska. Föredraget lockade mer än 150 personer.

En av de psykologiska aspekterna som jag lyfte fram är att det är viktigt hur man meddelar tilldelning av kontrakt. Att höra av sig via telefon ang. resultatet av en upphandling är att visa respekt för leverantörer som man träffat (antingen i tidigt skede eller i själva utvärderingsprocessen). Det är även mycket viktigt att en upphandlare är tillgänglig för samtal efter utskick av tilldelningsbeslut, dvs. under avtalsspärren.

 

Upphandlingsministern Ardalan Shekarabi på Upphandlingsdagarna 2016

Upphandlingsministern Ardalan Shekarabi på Upphandlingsdagarna 2016

0

Strategiska inköp – konferens 5 nov 2015 Malmö

Dagen bjöd på intressanta föreläsningar. Idag pratar alla om spendanalys. Enkelt uttryckt innebär det att man genom leverantörsreskontra kan få vetskap om hur mycket pengar organisatiostrategiska inköpnen spenderar på sina inköp. För att göra spendanalys behövs det inga speciella tekniska verktyg utan man kan använda sig av en Excel-ark. Efter spendanalys kan man börja arbeta med kategoristyrning.

Kategoristyrning innebär att man delar upp inköpen i olika kategorier för att kunna prioritera och skapa strategier för de olika inköpskategorierna. Det är också viktigt att utse kategoriägare och utarbeta process/metod för arbete med kategorierna för att skapa strategi och uppnå vissa mål (t.ex. besparing, utveckling, arbete för att stödja verksamhetsmål)

Ett annat intressant och aktuellt ämne är detta med miljö och sociala krav. Vi fick lyssna på MKB som i sina entreprenadupphandlingar lagt krav på att ta emot unga praktikanter som bor i MKB:s fastighetsbestånd och befinner sig långt från arbetsmarknaden. Kul när social krav blir så pass
konkreta och när det inte bara handlar om att visa upp fina papper!

 

0

Vårt eget seminarium ”Förhandling och upphandling går hand i hand” – 7 okt 2015

Ämnet om förhandling är konstant återkommande i offentlig upphandling. Man vill förhandla mer men det blir inte så… Hur ska man börja integrera förhandling i sitt upphandlingsarbete?

Först visade vi på de juridiska rammarna för förhandling i LOU/LUF, dvs när är det tillåtet.

Sedan hade vi ett föredrag och diskussion om vad man kan förhandla om förutom pris. Vi pratade exempelvis om tilläggstjänster/- varor eller andra mervärden (utbildning, service) som beställaren inte hade skrivit i förfrågningsunderlaget men som kan i efterhand vara bra att ha.

Förhandling måste göras på ett strukturerat sätt för att säkerställa likabehandlingsprincipen. Det är mycket viktigt att vara väl förbered i en förhandling och veta vad målet är.

 

0

Vad är innovationsupphandling?

På seminariet anordnat av Region Skåne i fredags (2015-06-05) diskuterades innovation upphandling igen.

Vad är innovationsupphandling då och hur kommer vi dit?

Inom nuvarande lagstiftning menas det att innovationer främjas genom att använda:

Funktionsupphandling – man definiera funktioner, vad ska uppnås med ej på vilket sätt

Förhandlat förfarande – finns som upphandlingsförfarande som tillåter förhandling för att få fram bästa resultaten

Konkurrenspräglad dialog – finns som upphandlingsförfarande som tillåter dialog och samarbete mellan privat och offentligt. Dock har det inte fått något genomslag i praktiken.

Den nya lagstiftningen ger större möjligheter:

Innovationspartnerskap

Ökade möjligheter till förhandling

Tvätta underlag?

Offentlig sektor använder sig mycket av ”copy-paste” metoden när de gör sina förfrågningsunderlag, säger civilministern Ardalan Shekarabi. Forskar drar slutsatsen att faktumet att offentlig sektor hamnar på efterkälken gör att den dra med sig även företag som är leverantören till offentlig sektor som också hamnar efter i utvecklingen.

Ardalan har rätt i att mycket handlar om kulturskifte och därför kommer regeringen att skapa en Nationell upphandlingsstrategi och Program för kulturskifte. Bra insatser men frågan är om det räcker för att få en förändring.

”Vi tvättar våra förfrågningsunderlag” säger Louise Strand inköpsdirektör på Region Skåne, vilket innebär att de försöker ta bort onödiga krav som stjälper utveckling och innovation. Andra bra åtgärder är dela upp uppdrag, garantera vissa volymer och beskriva funktioner. Region Skåne lyfter tre exempel på innovationsupphandling som de själva har gjort eller gör och fördelan är att det blir mycket konkret.

Bra att arrangörerna även släppte in ett företag som hade en innovativ produkt för att då belyste svårigheterna från andra sidan. Seminariet avslutades med några ord från innovationschefen på Region Skåne och en paneldiskussion med alla talare.

Ett exempel på innovation

Och till sist skulle jag vilja dela mitt eget exempel av innovationsupphandling. Jag fick i uppdrag att upphandla trygghetslarm och automatiska dörrstängare och fick i handen ett gammalt förfrågningsunderlag från en annan kommun. ”Vi vill ha samma som dem”, sa mina beställare. I underlaget fanns det många tekniska krav och beskrivningar som inget av oss i upphandlingsgruppen förstod sig på. Jag upphandlar aldrig något som jag inte förstår så jag tog en blank papper som fick vi komma fram till vilka funktioner som trygghetslarmet skulle ha. Resultatet blev en innovation som gjorde att kommunen kunde spara pengar och få alla funktioner.

0

Seminarium om selektiv/urvalsupphandling

Nu har vi genomfört ännu ett lunchseminarium. Denna gången blev temat Selektiv-/urvalsupphandling- en glömd upphandlingsform. Selektiv/urvalsupphandling innebär att man gör upphandlingen i 2 steg: i första steget kvalificerar man och gör urval bland anbudsgivare i nästa steg bjuds de utvalda att lämna anbud. Vi ser fördelar med att använda sig av selektiv och urvalsupphandling istället för den traditionella öppen eller förenklad upphandling. Exempelvis kan man minska risken för överprövning och spara tid och resurser för både upphandlande myndighet och företagare. Diskussionerna på seminariet kretsade kring den viktiga frågan om hur urval kan göras och vilka urvalskriterier är lämpliga att använda.

0

Innovationsupphandling

Visst klingar det bra, ett nytt modeord?

Jag gick på ett seminarium organiserat av Vinnova och SKL för att få veta mer om innovationsupphandling… Generellt betyder det att man upphandlar något som inte finns på marknaden men som en offentlig organisation har behovet av.

Man använder sig inte av LOU utan det är ett speciellt upphandlingssätt som heter förkommersiell upphandling. Det går till i etapper där man gallrar förslag på lösningar efter varje etapp. Utvecklingen av produkt hos företagen finansieras av den upphandlande myndigheten till största del. Det finns möjlighet för nya företag med egen utvecklad lösning att inkomma med anbud i sista etappen.

En upphandlande enhet bör aktivt leta efter innovationsupphandlingar inom sin egen organisation eftersom de kommer inte igång av sig själva. Det blev mycket diskussioner om upphandlarnas strategiska roll och information om att ofta blir upphandlarna inkopplade mycket sent i ett projekt då rammarna redan är bestämda. Synd att upphandlare ofta blir till administrativ resurs. Men det är som vanligt: Man måste får inte platsen, man måste ta plats!

 

innovationsupphandling

Bilden visar två definitioner av innovationsupphandling.

0