Golvpriser innebär att en upphandlande myndighet har i sin upphandlingsdokument angett att anbudspris inte får understiga ett viss belopp. Det är vanligt att man i upphandlingar anger att timpris får inte vara lägre än 400 kr. Detta är ett försök från upphandlarsidan att komma tillrätta med onormalt låg pris, då leverantörer prissar in sig.

Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att det inte är förenligt med upphandlingsprinciperna att använda dig av s.k. golvpriser. (Mål i offentlig upphandling: 3566-21). Istället ska man hantera onormalt låg pris enligt reglerna om onormalt låga anbud i 16 kap. 7 § LOU.

Likabehandlingsprincipen sätts ur spel då leverantörerna hindras från att konkurrera med sina priser och upphandlande organisationer hindras från att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra. En leverantör som till exempel vill ta sig in på en marknad genom att pressa sina priser fråntas i praktiken möjligheten att göra det under den angivna prisgränsen.

Bild Mycket låga priser